พันธกิจ


                                                                         พันธกิจ

1. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนชั้นดี สร้างเด็กให้เป็นผู้ใฝ่รู้เรียนเป็น อ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์เป็น
2. พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม
3. ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
4. ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นบุคคลรักษ์ความเป็นไทย
5. มีทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณค่า
8. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในตนเอง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์
9. มีเจตคติที่จำเป็นในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต
10. พัฒนาให้มีแหล่งเรียนรู้ มีระบบบริหารจัดการโดยชุมชนมีส่วนร่วม

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

 
                                                       คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3. มีวินัย
4. ใฝ่เรียนรู้
5. อยู่อย่างพอเพียง
6. มุ่งมั่นในการทำงาน
7. รักความเป็นไทย
8. มีจิตสาธารณะ

วิสัยทัศน์


                                                                  วิสัยทัศน์

โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์เป็นโรงเรียนชั้นดี มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสาธารณะ รักษ์ความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างเด็กไทยให้เป็นผู้ใฝ่รู้เรียนเป็น คิดวิเคราะห์ได้ มีทักษะการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีคุณค่า มั่นใจในตนเอง เพื่อให้มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต

ประวัติโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์                                      
                                   ประวัติโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาเดิม ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร ตั้งอยู่ ณ บริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ใกล้คลองดำเนินสะดวก ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
เดิมโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์เป็นโรงเรียนราษฎร์ ก่อตั้งขึ้นโดย พระมงคลพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2500 ใช้ชื่อว่า " โรงเรียนสุปัญญาศึกษา"อักษรย่อ "ส.ป." ต่อมาในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2518 ได้โอนมาเป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา ในสมัยที่มี ดร.นิพนธ์ ศศิธร เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชื่อใหม่ว่า " โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์" เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านผู้ก่อตั้งโรงเรียน ใช้อักษรย่อ "พ.ร."
ในระยะแรกที่ได้รับโอนยังไม่มีอาคารเรียน จึงต้องอาศัย "อาคารสุปัญญาศึกษา" ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ทำการสอนไปพลางก่อน อาคารเรียนนี้เป็นตึก 2 ชั้น ขนาด 10 ห้องเรียน
ต่อมาในปี พ.ศ.2519 คณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยพระครูพิพัฒน์สาครธรรม (พระมงคลพิพัฒน์ สมณศักดิ์ขณะนั้น) นายไพศาล อั๋นประเสริฐ นายวรชาติ อมตพร ศึกษาธิการอำเภอบ้านแพ้ว และคณะกรรมการวัดพิจารณาเห็นพ้องกันว่า โรงเรียนนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่แคบๆ มีเนื้อที่น้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวของโรงเรียนในอนาคต จึงได้ร่วมกันวางโครงการจัดหาที่ดินแห่งใหม่มอบให้ทางโรงเรียนจัดการศึกษา โดยร่วมกันจัด "ทอดผ้าป่าที่ดิน" ได้เงินจำนวน 250,000 บาท นำไปซึ้อที่ดินเอกชนที่ติดกับวัด จำนวน 37 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา
โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ได้รับรางวัล "โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา" ในปีการศึกษา 2534 มีท้องฟ้าจำลองขนาดเล็กแห่งแรกในประเทศไทย และได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประเทศ
ปัจจุบันโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม.3) และ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม.6) โดยมี นายสมเกียรติ รั้วมั่น เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์

                                  

     
                                       ยินดีต้อนรับ.......


ข่าวสารทั่วไป


การจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมถ์ได้มีการประเมิน สมศ.


วันที่ 21 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ไดจัดการสอบปลายภาค


วันที่ 27       กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมถ์ได้ประเมินโรงเรียนในฝัน